Všeobecné obchodní podmínky

 • Fabri Armorum s.r.o.
 • (jako prodávající)
 • 1. Předmět
 • 1.1 Tyto Všeobecné podmínky definují vztah mezi prodávajícím a zákazníkem . Zákazník objednáním zboží souhlasí se zněním těchto VOP.
 • 1.2 Zákazník akceptuje při objednávce dodací a platební podmínky prodávajícího. Objednávka může být provedena formou e-mailu, písemně, faxem nebo objednávkovým formulářem stránek. Objednávka musí obsahovat seznam zboží, plnou adresu a telefon objednavatele, v případě firmy IČO a DIČ.
 • 2. Ceny, dodání
 • 2.1 Ceny jsou uvedeny v Kč, bez nákladů na dopravu, pojištění a případné celní úkony. Doprava bude účtována zákazníkovi . Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny, případně na speciální cenovou nabídku pro velkoodběratele.
 • 2.2 Zpožděná dodávka neopravňuje zákazníka k náhradě škody, u jednotlivých objednávek může dojít k prodloužení dodací lhůty.
 • 2.3 Ceny u výrobků individuálně zhotovených budou stanoveny dohodou. Zákazník potvrzením objednávky souhlasí s navrženou cenou a zavazuje se k odběru objednaného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou platbu zálohy před započetím výroby. Prodávající má nárok na náhradu škody až do výše zálohy , pokud zákazník ustoupí od objednávky.
 • 2.4 Výhradním vlastníkem zboží je až do okamžiku zaplacení prodávající.
 • 3. Platební podmínky, povinnosti smluvních stran
 • 3.1 Není li jinak dohodnuto, dodávka proběhne až po zaplacení plné částky.
 • 3.2 Faktury jsou splatné po obdržení nejpozději před dodáním zboží.
 • 3.3 Zákazník je povinen uvést všechny relevantní údaje o sobě , případně své firmě a to včetně jejich aktuálních změn. V případě porušení této povinnosti má prodávající nárok na náhradu škody z toho vyplývající.
 • 3.4 Zákazník vysloveně souhlasí s vyhledáváním, zpracováním a využíváním osobních dat pro účel realizace objednávek a informování o produktech. Tyto údaje nebudou dále postupovány žádným neoprávněným osobám.
 • 3.5 Pokud zákazník oznámí prodávajícímu platné identifikační číslo plátce DPH v rámci Evropské unie, bude mu účtována cena bez DPH, v souladu s daňovými zákony České republiky.
 • 4. Ostatní
 • 4.1 Mírné odchylky týkající se tvaru velikosti, barvy či hmotnosti jsou u řemeslných výrobků běžné a nemohou být důvodem k reklamaci. Rozměrové údaje vyobrazení mají pouze orientační účel.
 • 4.2 Za újmy na zdraví osob, případně za újmy na majetku a zboží, které budou zapříčiněny neodborným zacházením, zneužitím, či neopatrností, nepřebírá prodávající odpovědnost. Prodávající nepřebírá záruku za následné škody, způsobené používáním zboží ze své nabídky, protože nemá možnost kontroly provozu a zacházení v praxi uživatele. Tímto nejsou dotčeny zákonem stanovené předpisy týkající se ochrany spotřebitele.
 • 4.3 Kupující se zavazuje užívat zboží v souladu se všemi zákonnými ustanoveními v té které zemi, prodávající nenese právní odpovědnost za způsob použití.
 • 4.4 Veškeré dodané položky mohou být bez udání důvodu vráceny zpět do dvou týdnů od obdržení zboží. Výrobky musí být nepoškozené a nepoužité, pokud možno v originálním obalu a kompletní. Náklady spojené se zpětným zasláním a škody vzniklé na vráceném zboží jdou na vrub zákazníka.
 • 4.5 Prodávající poskytuje po dobu dvou let záruku na dodané zboží. Záruka se týká výhradně výrobních vad a vad materiálu. V žádném případě se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením, násilným užitím, či mechanickým poškozením.
 • 4.6 Oprávněná reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů, po dohodě se zákazníkem – opravou, dodáním jiného zboží nebo vrácení adekvátní částky.
 • 5. Závěrečná ujednání
 • 5.1 Tyto VOP může prodávající kdykoliv měnit bez udání důvodů a bez dodržení lhůty k vykonání změny.
 • 5.2 Pokud některé ujednání těchto VOP později ztratí účinnost, nebude dotčena účinnost ostatních ujednání.